Jaarverslag 2016

2016.

Een jaar waarin we de fundamenten hebben gelegd voor een organisatie die meerwaarden gedreven en servicegericht is. Een organisatie waarin de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking succesvol vorm krijgt.

Verslag bestuur

MTB maakt momenteel een transitie door die aansluit bij de grote veranderingen in de maatschappij. Van MTB worden heel andere inzichten en competenties verwacht, vooral op commercieel gebied, alsmede de inrichting van het leerwerkbedrijf. MTB maakt de beweging door naar een meerwaarden gedreven en servicegerichte organisatie waarin de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking succesvol wordt vormgegeven.

Het jaar 2016 kenmerkt zich als een jaar waarin we de fundamenten daarvoor zijn gaan bouwen. We hebben in een open en organisch proces samengewerkt met onze stakeholders om één gedeeld conceptueel kader verder vorm te geven. De ambitie daarbij was om de gemeenschappelijke visie, positionering en nieuwe business- en verdienmodellen in één kader te integreren en in samenhang te ontwikkelen en te doorgronden. Daarbij is de kerngedachte om succesvol te worden door altijd een goede balans te vinden tussen inside out én outside in, en tussen beloven en waarmaken. Het belang van werkgelegenheid voor onze doelgroepen alsmede ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stond daarbij altijd voorop.

Een jaar ook waarin we opnieuw stil hebben gestaan bij ontwikkelen en bij leren, bij veranderen, bij afscheid nemen, bij klaar proberen te zijn voor morgen en daar het beste van te maken. Anders gezegd we hebben de eerste stappen gezet door inhoud geven en stimuleren van vooruitgang op basis van een gedeelde gezamenlijke ambitie voor de toekomst.

In de samenwerking die we met onze klanten aangaan staat het resultaat voorop. De continue ontwikkeling van de dienstverlening, vertrouwen en een goede relatie met elkaar zijn de sleutel tot succes. Dat doen we door op onze roots verder te bouwen. Te zorgen voor aansluiting op de identiteit en de kracht die van oudsher de kern vormen van onze organisatie. Onze medewerkers. Zo benutten we de kennis en de expertise die – bewust en onbewust – verankerd is in onze mensen, mensen met bijzondere capaciteiten. Het is van belang dat de waarde van MTB, zoals die in het verleden is vormgegeven en bewezen, in samenwerking met onze stakeholders en klanten herkenbaar blijft.

Wij willen voor onze klanten een onderscheidend en aantrekkelijke dienst of product leveren. In 2016 is onze nieuwe commerciële afdeling vormgegeven. Elke nieuwe klant heeft nu een vast aanspreekpunt bij MTB zodat we nieuwe vraagstukken snel kunnen oppakken. Wij zorgen in een multidisciplinaire aanpak dat de juiste expertise beschikbaar is, gedeeld en geborgd wordt en daarmee ons vakmanschap ook actueel blijft. We leveren daarin maatwerk dat bij de opdrachtgever en zijn doelstellingen past. Zo blijft MTB die stabiele betrouwbare partner waar je weinig risico mee loopt en goed zaken mee kunt doen. Immers veel kan worden gekopieerd, maar de unieke toevoeging en aanpak van onze organisatie niet. Dit aspect is diep verankerd in onze medewerkers. Elk op zijn niveau draagt zijn of haar steentje daarin bij. Dat is de essentie en daar zijn we trots op.

Financiën

Activa 2016 2015
Vaste activa € 5.652.000 € 6.191.000
Vlottende activa
– voorraden € 40.000 € 36.000
– debiteuren € 2.783.000 € 2.586.000
– vorderingen op aandeelhouders € 1.958.00 € 3.565.000
– vorderingen op maatschappijen € 5.000 € 18.000
– belastingen en premies sociale verzekeringen € 104.000 € 79.000
– overige vorderingen en overlopende activa € 745.000 € 802.000
– liquide middelen € 1.959.000 € 2.528.000
TOTAAL € 13.246.000 € 15.805.000
Passiva 2016 2015
Groepsvermogen € -/- 8.904.000 € -/- 8.904.000
Achtergestelde leningen vanuit aandeelhouders € 12.100.000 € 12.100.000
Garantievermogen € 3.196.000 € 3.196.000
Voorzieningen € 3.408.000 € 4.696.000
Overige langlopende schulden € – € –
– crediteuren € 1.228.000 € 1.253.000
– belastingen en sociale premies € 1.362.000 € 1.548.000
– schulden ter zake van pensioenen € 27.000 € 59.000
– schulden aan kredietinstellingen € 155.000 € 1.044.000
– overige schulden € 3.870.000 € 4.009.000
TOTAAL € 13.246.000 € 15.805.000
Verlies- en Winstrekening 2016 2015
Omzet € 17.611.000 € 17.660.000
Inkopen e.d. € 3.952.000 € 4.003.0000
Toegevoegde waarde € 13.659.000 € 13.657.000
Gemeentelijke bijdrage WSW € 933.000 € 1.002.000
Overige opbrengsten € 1.860.000 € 4.834.000
Totaal opbrengsten € 16.452.000 € 19.493.000
Loonkosten WSW personeel € 30.880.000 € 32.364.000
Rijkssubsidie WSW € 26.484.000 € 28.847.000
Subsidiesaldo € -/- 4.396.000 € -/- 3.517.000
Overige kosten WSW personeel € 1.193.000 € 1.032.000
Loonkosten overige doelgroepen € 1.146.000 € 1.232.000
Loonkosten niet-WSW personeel € 6.528.000 € 10.505.000
Overige kosten € 3.611.000 € 3.628.000
Totaal kosten € 12.478.000 € 16.397.000
Bedrijfsresultaat € -/- 422.000 € -/- 421.000
Resultaat deelnemingen € 422.000 € 421
.000
Groepsresultaat € 0 € 0

Kengetallen

KERNGEGEVENS PERSONELE BEZETTING 31-12-2016 31-12-2015
Bezetting fte’s SW (gemiddeld) 989,94 1.054,40
Bezetting fte’s reguliere dienstverbanden 91,10 98,19
Bezetting fte’s overige doelgroepen 32,98
Fte’s Begeleid Werken (gemiddeld) 51,59 53,59
DOELGROEP T/M 31-12-2016 T/M 31-12-2015
Groeibanen 65
Plaatsing binnen Transferium 267 313
WiW-trajecten 4
Werken met behoud van uitkering 50 67
Totaal 317 429
Menu