Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MTB, versie 2020

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen verstaan:

a. “Opdrachtnemer”: MTB Regio Maastricht N.V. (KvK ) of MTB B.V. (KvK ) of MTB Holding B.V. (KvK 34393529) al naar gelang welke rechtspersoon een overeenkomst sluit met Opdrachtgever.

b. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon, de publiekrechtelijke rechtspersoon, de privaatrechtelijke rechtspersoon of de personenvennootschap die aan Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en diensten, het leveren van zaken en / of het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard.

c. “Opdracht”: het ten behoeve van Opdrachtgever verrichten van werkzaamheden en diensten, het leveren van zaken en / of het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard.

d. “Partijen”: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

e. “Schriftelijk”: in een door Partijen ondertekend stuk (o.a. overeenkomst of offerte), per brief, per e-mail.

f. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Voorwaarden
2.1.  De Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.2.  Opdrachtgever aanvaardt de Voorwaarden zonder voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden. Aan een verwijzing naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever komt geen werking toe en Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk en integraal van de hand.

2.3.  Bij onderlinge strijdigheid van een bepaling uit een door Partijen ondertekende overeenkomst en / of offerte met een bepaling uit de Voorwaarden in die zin dat deze bepalingen niet naast elkaar kunnen bestaan, geldt de bepaling uit de overeenkomst en / of de offerte. Ook anderszins uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen gemaakte afspraken in afwijking van de Voorwaarden gaan voor op de Voorwaarden.

2.4.  Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever over een dergelijke wijziging Schriftelijk informeren met vermelding van de ingangsdatum en onder toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. Vanaf de ingangsdatum zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing, ook op reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 3: Offertes
De offerte van Opdrachtnemer is gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt en op uitvoering van de Opdracht onder normale omstandigheden.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
4.1.  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer een door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst of offerte retour ontvangt, hetzij op het moment dat Opdrachtgever op andere wijze een door Opdrachtnemer gedaan aanbod mondeling of Schriftelijk ongewijzigd aanvaardt, hetzij op het moment dat Opdrachtnemer een aanvang maakt met de uitvoering van de Opdracht.

4.2.  In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de Opdracht dient Opdrachtgever deze tijdig en Schriftelijk door te geven aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer bericht Opdrachtgever Schriftelijk of de door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de Opdracht worden geaccepteerd en onder welke voorwaarden.

Artikel 5: Uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer
5.1.  Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.

5.2.  Opdrachtnemer voert de Opdracht uit conform de overeenkomst en de Voorwaarden. Indien de Opdracht (mede) ziet op het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard dan wordt de Opdracht tevens uitgevoerd conform eventuele aanwijzingen, plannen, tekeningen, berekeningen, specificaties, bestekken en (uitvoerings)voorschriften van Opdrachtgever, mits deze tijdig en Schriftelijk aan Opdrachtnemer zijn verstrekt en voor zover deze redelijk en uitvoerbaar zijn.

5.3.  Opdrachtnemer voert de Opdracht zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk uit en neemt daarbij de zorg in acht van een goed opdrachtnemer. Waar nodig en wenselijk informeert Opdrachtnemer Opdrachtgever over de uitvoering van de Opdracht.

5.4.  Opdrachtnemer is gerechtigd zonder toestemming van Opdrachtgever de Opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden zoals onderaannemers, stagiaires, vrijwilligers en / of personen die al dan niet vanuit een uitkeringssituatie en al dan niet met behoud van een uitkering een (opleidings)traject volgen en tijdelijk werkzaamheden verrichten bij Opdrachtnemer (leerwerkbedrijf).

5.5.  Opdrachtnemer is niet gehouden om Opdrachtgever te wijzen op eventuele onjuistheden in de Opdracht en gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door Opdrachtgever waaronder tevens wordt verstaan fouten of gebreken in door Opdrachtgever verstrekte aanwijzingen, plannen, tekeningen, berekeningen, specificaties, bestekken en (uitvoerings)voorschriften. Op Opdrachtnemer rust ter zake geen onderzoeksplicht en geen waarschuwingsplicht.

5.6.  Indien ter uitvoering van de Opdracht zaken door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld dan is Opdrachtnemer op het moment van in ontvangstneming van deze zaken enkel gehouden om de juistheid van het vermelde aantal colli en de uiterlijke goede staat van de verpakking van de zaken te controleren en in geval van afwijking van het aantal colli en / of zichtbare schade aan de verpakking van de zaken dit te (laten) vermelden op de vrachtbrief en te melden aan Opdrachtgever. Behoudens uitdrukkelijke Schriftelijke opdracht van Opdrachtgever wordt de verpakking van de zaken bij inontvangstneming van de zaken niet geopend teneinde de inhoud te onderzoeken. Dit gebeurt pas op het moment dat Opdrachtnemer een aanvang maakt met de uitvoering van de Opdracht. Indien Opdrachtnemer alsdan constateert dat de zaken die door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld in aantallen, soort, maatvoering of anderszins afwijken van hetgeen Partijen hebben afgesproken en / of anderszins gebrekkig zijn dan meldt Opdrachtnemer dit terstond Schriftelijk aan Opdrachtgever

Artikel 6: Medewerking aan de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtgever
6.1.  Opdrachtgever verschaft aan Opdrachtnemer tijdig alle informatie en medewerking die Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft voor het naar behoren uitvoeren van de Opdracht.

6.2.  Indien de Opdracht (mede) ziet op het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard dan worden alle voor de uitvoering van de Opdracht benodigde zaken waaronder onderdelen, (verpakkings)materialen en overige benodigdheden door of namens Opdrachtgever ter beschikking gesteld aan Opdrachtnemer, tenzij Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk afwijkende afspraken hebben gemaakt.

6.3.  Opdrachtgever dient de in artikel 6.2 bedoelde zaken uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen datum van aanvang uitvoering Opdracht (fatale termijn) in goede staat, deugdelijk verpakt en voorzien van een correct ingevulde vrachtbrief, pakbon en overige vereiste documenten te leveren aan Opdrachtnemer. Levering geschiedt middels terbeschikkingstelling van de zaken aan Opdrachtnemer op de overeengekomen plaats van bestemming, zijnde de Watermolen 1, 6229 PM te Maastricht (Nederland), afdeling Expeditie en Magazijn. Levering dient te geschieden op werkdagen en tijdens reguliere openingstijden (8.00 uur – 16.00 uur). Opdrachtgever dient het tijdstip van levering van de zaken uiterlijk 48 uur voor levering Schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.

6.4.  Opdrachtgever regelt voor zijn rekening en risico het transport van de zaken naar Opdrachtnemer en zorgt ervoor dat de zaken deugdelijk verzekerd zijn tegen onder meer beschadiging, verlies en diefstal. Opdrachtgever regelt de douaneformaliteiten die vereist zijn voor eventuele uit- en invoer. De kosten van deze douaneformaliteiten en alle rechten, belastingen en andere heffingen, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Het lossen op de overeengekomen plaats van bestemming geschiedt door Opdrachtgever. Als Opdrachtnemer de zaken lost dan doet hij dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.5.  Opdrachtgever dient de vrachtbrief volgens de daarop voorkomende aanwijzingen volledig en naar waarheid in te vullen en daarop in elk geval te vermelden het aantal en de aard van de colli, een omschrijving van de (aard en soort van de) zaken en het bruto gewicht. Opdrachtgever dient de pakbon volledig en naar waarheid in te vullen en daarop in elk geval te vermelden het productieordernummer, een omschrijving van (de aard en soort van de) zaken, de wijze van verpakking, de verpakkingseenheid, het aantal stuks per verpakkingseenheid en bij levensmiddelen de T.H.T. datum. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de vrachtbrief en de pakbon.

Artikel 7: Te late levering en / of gebrekkige (aan)levering door Opdrachtgever
7.1.  Indien Opdrachtgever de door of namens hem te leveren zaken te laat levert en / of indien de door of namens Opdrachtgever geleverde zaken in aantallen, soort, maatvoering of anderszins afwijken van hetgeen Partijen hebben afgesproken en / of indien deze anderszins gebrekkig zijn, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is.

7.2.  Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht op te schorten. Een eventuele overeengekomen (op)leveringstermijn komt te vervallen.

7.3.  Opdrachtgever is daarnaast aansprakelijk voor de schade die Opdrachtnemer lijdt doordat de Opdracht niet op het overeengekomen tijdstip kan worden uitgevoerd, waaronder gemiste omzet en gederfde winst.

7.4.  Opdrachtgever is voorts gehouden om alle voor de uitvoering van de Opdracht benodigde en door Opdrachtgever ter beschikking te stellen zaken alsnog compleet, conform overeenkomst en in goede staat aan Opdrachtnemer te leveren binnen 7 kalenderdagen (fatale termijn). Zodra Opdrachtnemer de zaken heeft ontvangen, zal Opdrachtnemer de Opdracht opnieuw inplannen en in overleg met Opdrachtgever een nieuwe (op)leveringstermijn bepalen.

Artikel 8: Opslag
8.1. Indien Opdrachtnemer zaken geleverd door of namens Opdrachtgever tijdelijk onder zich heeft ter uitvoering van de Opdracht van Opdrachtgever dan is Opdrachtnemer vrij in de keuze van de plaats van opslag van de betreffende zaken. Opdrachtnemer is bovendien te allen tijde bevoegd om de zaken naar een andere bewaarplaats te verplaatsen.

8.2.  Opdrachtnemer is niet gehouden om andere maatregelen te treffen dan die voor de opslag van de betreffende zaken als gebruikelijk gelden. Tot het treffen van bijzondere maatregelen is Opdrachtnemer slechts gehouden indien Partijen dit uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. Onder bijzondere maatregelen wordt onder meer verstaan gekoelde en / of (diep)gevroren opslag. Opdrachtnemer beschikt niet over eigen opslagcapaciteit voor gekoelde en / of (diep)gevroren opslag.

8.3.  Opdrachtnemer zorgt als een goed huisvader voor de zaken geleverd door of namens Opdrachtgever. Opslag geschiedt echter voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient te zorgen voor een afdoende verzekering van de zaken.

8.4.  Opdrachtgever heeft recht op toegang tot de plaats waar de door of namens Opdrachtgever geleverde zaken zijn opgeslagen.

8.5.  Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om voor rekening en risico van Opdrachtgever terstond alle maatregelen te treffen die Opdrachtnemer noodzakelijk acht, daaronder begrepen het vernietigen van de zaken, indien redelijkerwijs voorzienbaar is dat zonder het treffen van deze maatregelen gevaar bestaat voor dood of lichamelijk letsel, verlies, diefstal of beschadiging van de zaken zelf of van andere zaken aanwezig in de plaats van opslag of van de plaats van opslag.

Artikel 9: Levering en oplevering door Opdrachtnemer
9.1.  Opdrachtnemer geeft de verwachte termijn van (op)levering zo nauwkeurig mogelijk aan. Opgegeven termijnen van (op)levering zijn indicatief. Indien Opdrachtnemer voorziet dat de verwachte termijn van (op)levering niet zal worden gehaald, bijvoorbeeld als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk berichten.

9.2.  Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd tot vervroegde (op)levering en tot (op)levering in delen.

9.3.  (Op)levering geschiedt conform de Incoterms® 2020 regel ExWorks. De overeengekomen plaats van (op)levering is de Watermolen 1, 6229 PM te Maastricht (Nederland), afdeling Expeditie en Magazijn. Indien de Opdracht (mede) ziet op het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard dan geldt het ter beschikking stellen van de zaken als de oplevering van het werk.

9.4.  Opdrachtnemer deelt Opdrachtgever Schriftelijk mede dat de zaken gereed zijn voor (op)levering.

9.5.  Opdrachtgever is verplicht om de zaken na gereed melding door Opdrachtnemer uiterlijk binnen 7 kalenderdagen (fatale termijn) in ontvangst te nemen door de zaken op te (laten) halen op de overeengekomen plaats van (op)levering zijnde de Watermolen 1, 6229 PM te Maastricht (Nederland), afdeling Expeditie en Magazijn. In ontvangst name dient te geschieden op werkdagen en tijdens reguliere openingstijden (8.00 – 16.00 uur). Opdrachtgever dient het tijdstip van in ontvangst name van de zaken uiterlijk 48 uur op voorhand Schriftelijk aan Opdrachtgever te melden.

9.6. Het laden op de overeengekomen plaats van (op)levering geschiedt door Opdrachtgever. Als Opdrachtnemer de zaken laadt dan doet hij dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer regelt het transport alleen indien dit uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen en dan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft geen transportverzekering.

9.7. Indien Opdrachtgever de zaken niet binnen 7 kalenderdagen na gereed melding door Opdrachtnemer in ontvangst neemt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is. Alsdan is Opdrachtnemer gerechtigd om de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en / of aan een derde te verkopen. Voor opslag is Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van € 1,75 exclusief BTW per palletplaats per week of gedeelte van een week te rekenen vanaf de 8e kalenderdag na gereed melding. Opdrachtnemer is gerechtigd om de opslagkosten jaarlijks per 1 januari te verhogen. Opdrachtgever blijft de overeengekomen prijs verschuldigd, vermeerderd met de kosten van opslag en, bij te late betaling, vermeerderd met rente en (buiten)gerechtelijke kosten. Bij verkoop van de zaken aan een derde wordt de netto opbrengst van de verkoop op het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag in mindering gebracht.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1.  Voor zover de (op)geleverde zaken eigendom zijn van Opdrachtnemer blijven deze zaken ook na (op)levering eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

10.2.  Zolang de eigendom van een zaak niet is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd deze te vervreemden of te bezwaren.

10.3.  Het eigendomsvoorbehoud is niet van invloed op het moment waarop het risico van een zaak overgaat op Opdrachtgever.

10.4.  Opdrachtgever is gehouden om geleverde zaken te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te bewaren en op te slaan. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op een geleverde zaak of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te verwijderen of te wijzigen.

10.5.  Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting, is Opdrachtnemer gerechtigd om de geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer aangewezen derde daartoe in de gelegenheid te stellen en de door Opdrachtnemer gemaakte kosten voor het terugnemen van de zaken te vergoeden.

Artikel 11: Prijzen, prijsaanpassing, meerwerk
11.1.  Opgegeven prijzen zijn berekend op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief kosten zoals kosten voor opslag

11.2.  Opdrachtnemer is gerechtigd om de prijzen eenzijdig te wijzigen tenminste jaarlijks per 1 januari, onder meer in geval van inflatie en / of stijging van kosten waaronder lonen en andere personeelskosten als gevolg van bijvoorbeeld indexering op grond van de wet en/of de toepasselijke CAO, productiekosten, kosten van door Opdrachtnemer gebruikte materialen en middelen en verzekeringspremies.

11.3.  Overeengekomen toevoegingen of veranderingen in (de uitvoering van) de Opdracht (zie artikel 4.2) die leiden tot meer- of minderwerk, leiden tot een evenredige aanpassing van de overeengekomen prijs. De omvang van deze prijsaanpassing wordt bepaald door Opdrachtnemer. In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in (de uitvoering van) de Opdracht, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig wijzen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, voor zover Opdrachtgever die noodzaak niet uit zichzelf had moeten begrijpen.

Artikel 12: Facturatie en betaling
12.1. Opdrachtnemer is gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Opdrachtgever is gehouden om op eerste daartoe strekkend verzoek van Opdrachtnemer voldoende zekerheid te verstrekken aan Opdrachtnemer, in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en op de door Opdrachtnemer gewenste wijze, voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst.

12.2.  Opdrachtnemer is gerechtigd om naar eigen keuze op voorhand (bij verlangde vooruitbetaling), periodiek, in termijnen of na uitvoering van de Opdracht te facturen.

12.3.  Facturen waarbij vooruitbetaling wordt gevraagd, dienen te worden betaald binnen 2 dagen na factuurdatum. Overige facturen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.

12.4.  Betaling geschiedt per overboeking op de door Opdrachtnemer op de factuur aangegeven bankrekening.

12.5.  Indien wordt overeengekomen betalingskorting te verlenen, geschiedt dit op de wijze zoals dit door Opdrachtnemer is aangegeven.

12.6. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij overschrijding van een betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is. Alsdan is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,00. Als de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan is Opdrachtgever deze daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De vergoeding voor gerechtelijke kosten bedraagt de daadwerkelijk gemaakte proceskosten waaronder griffierecht, advocaatkosten en deurwaarderskosten.

Artikel 13: Verrekening, opschorting en retentierecht
13.1.  Opdrachtgever doet uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van een eventueel aan hem toekomend recht op opschorting en verrekening.

13.2.  Opdrachtnemer is gerechtigd tot verrekening. Voor verrekening door Opdrachtnemer geldt de eis van wederkerigheid schuldenaarschap niet. Opdrachtnemer is niet alleen gerechtigd om een schuld aan Opdrachtgever te verrekenen met een vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever maar ook met een vordering van een groepsmaatschappij op Opdrachtgever.

13.3.  Opdrachtnemer is gerechtigd tot opschorting. Voor het inroepen van het opschortingsrecht door Opdrachtnemer geldt de eis van voldoende samenhang niet. Opdrachtnemer is ook bij gebreke van samenhang tussen verbintenis en vordering gerechtigd om de nakoming van haar verbintenis op te schorten totdat voldoening van haar vordering op Opdrachtgever plaatsvindt. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming door Opdrachtgever is Opdrachtnemer bevoegd tot algehele opschorting.

13.4.  Indien Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Opdracht zaken van Opdrachtgever onder zich heeft dan is Opdrachtnemer gerechtigd om de nakoming van een verplichting tot afgifte van deze zaak aan Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel 14: Duur van de overeenkomst en beëindiging
14.1.  Bij gebreke van een overeengekomen duur geldt een overeenkomst tussen Partijen voor onbepaalde tijd.

14.2.  Ieder van Partijen kan een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst, niet zijnde een overeenkomst die ziet op het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard opzeggen:

  • met onmiddellijke ingang, dus zonder inachtneming van een opzegtermijn, indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
  • in alle andere gevallen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden.

14.3.  Opzegging dient Schriftelijk te geschieden aan de andere partij.

14.4.  Gedurende de opzegtermijn lopen de rechten en verplichtingen uit hoofde van de opgezegde overeenkomst door.

14.5.  Een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst eindigt van rechtswege door tijdsverloop zonder dat daartoe een opzegging is vereist. Tussentijdse opzegging van een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst en een overeenkomst die mede ziet op het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard is uitgesloten. Een overeenkomst voor bepaalde tijd en een overeenkomst die mede ziet op het stand brengen van een werk van stoffelijke aard kunnen slechts worden beëindigd met wederzijds goedvinden tegen vergoeding door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer van de volledige prijs minus de besparingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de beëindiging, waarbij de omvang van de besparingen door Opdrachtnemer wordt bepaald.

14.6.  Opdrachtgever doet uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van het recht om een overeenkomst met Opdrachtnemer in of buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met uitzondering van het recht om de overeenkomst te ontbinden bij aanhoudende overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer (zie artikel 17.3).

14.7.  Opdrachtgever doet uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van het recht om een overeenkomst met Opdrachtnemer in of buiten rechte geheel of gedeeltelijk te vernietigen alsmede van een vordering tot nadeelsopheffing.

Artikel 15: Onderzoeksplicht en klachtplicht, verjaring
15.1. Opdrachtgever dient onverwijld nadat Opdrachtnemer de Opdracht heeft uitgevoerd, te onderzoeken of de Opdracht correct is uitgevoerd. Indien de Opdracht (mede) ziet op het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard en / of het leveren van zaken dan dient Opdrachtgever het (op)geleverde onverwijld na in ontvangst name te (laten) keuren teneinde vast te stellen of het (op)geleverde voldoet aan de overeenkomst.

15.2.  Eventuele gebreken dient Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na uitvoering van de Opdracht respectievelijk na in ontvangstname van het (op)geleverde te melden bij Opdrachtnemer. Gebreken in het (op)geleverde die ten tijde van de in ontvangst name niet zichtbaar waren en die bij tijdig en deugdelijk onderzoek niet geconstateerd hadden kunnen worden, moet Opdrachtgever melden binnen 5 werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt met dien verstande dat een klacht die wordt ingediend nadat meer dan 3 maanden zijn verstreken na de in ontvangst name van het (op)geleverde te laat is, ongeacht het tijdstip waarop Opdrachtgever het vermeende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Een klacht moet Schriftelijk worden ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van het gestelde gebrek en voorzien van foto’s ter onderbouwing. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om de gegrondheid van een klacht te onderzoeken en daaraan alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk is.

15.3.  Als Opdrachtgever niet tijdig en / of op juiste wijze klaagt en / of Opdrachtnemer niet in de gelegenheid stelt om de gegrondheid van een klacht te onderzoeken en / of daaraan niet alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verleent, kan hij geen beroep meer doen op een gebrek in uitvoering van de Opdracht respectievelijk het (op)geleverde en vervalt iedere vordering en ieder verweer dat feitelijk daarop is gegrond.

15.4.  Klachten met betrekking tot facturen moet Opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur Schriftelijk en onderbouwd aan Opdrachtnemer melden op straffe van verval van het recht om de factuur te betwisten.

Artikel 16: Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring
16.1.  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die verband houdt met de Opdracht is beperkt tot het naar keuze van Opdrachtnemer binnen redelijke termijn alsnog deugdelijk uitvoeren van de Opdracht, het kosteloos vervangen of herstellen van hetgeen onder de Opdracht is uitgevoerd, het crediteren van het door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht gefactureerde netto bedrag of het vergoeden van een bedrag aan schadevergoeding met inachtneming van het hierna bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

16.2.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

  • indirecte schade en gevolgschade van Opdrachtgever, waaronder onder meer doch niet uitsluitend wordt verstaan omzetderving, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden die op enigerlei wijze direct of indirect, middellijk of onmiddellijk voortvloeien uit of samenhangen met de Opdracht;
  • schade die te wijten is aan gedragingen of (verwijtbaar) nalaten van derden, ongeacht of deze derden door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld;
  • schade die die te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorschreven door Opdrachtgever waarbij onder zaken tevens wordt verstaan door Opdrachtgever verstrekte aanwijzingen, plannen, tekeningen, berekeningen, specificaties, bestekken en (uitvoerings)voorschriften;
  • schade van Opdrachtgever die verband houdt met de beëindiging van een overeenkomst door Opdrachtnemer.

16.3.  De totale verplichting tot schadevergoeding van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Opdrachtnemer ter zake daadwerkelijk uitkeert, vermeerderd met het ter zake door Opdrachtnemer verschuldigde eigen risico. Indien de verzekering van Opdrachtnemer niet mocht uitkeren dan is de totale aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht gefactureerde netto bedrag. Opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Opdrachtnemer heeft tevens een inventaris- en goederenverzekering. Er gelden beperkingen en uitsluitingen in de dekking en een eigen risico. Op verzoek van Opdrachtgever zullen de polissen aan Opdrachtgever worden toegezonden.

16.4.  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze direct of indirect, middellijk of onmiddellijk voortvloeien uit of samenhangen met de Opdracht, waaronder eventuele aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid, inclusief vrijwaring voor alle kosten waaronder kosten voor rechtsbijstand die aan de zijde van Opdrachtgever ontstaan als gevolg van dergelijke aanspraken van derden. Voor het geval Opdrachtgever en Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens derden wegens productaansprakelijkheid komen Partijen overeen dat Opdrachtgever in de onderlinge verhouding tussen Partijen volledig draagplichtig is voor die schade.

16.5.  Indien komt vast te staan dat de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of van de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten dan komt aan Opdrachtnemer geen beroep toe op de in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van haar aansprakelijkheid. Indien de Opdracht ziet op het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard dan komt aan Opdrachtnemer bovendien geen beroep toe op de dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van haar aansprakelijkheid indien komst vast te staan dat de schade van Opdrachtgever het gevolg is van aan Opdrachtnemer bekende maar door haar verzwegen verborgen gebreken in het opgeleverde werk.

16.6. Opdrachtgever garandeert de door Opdrachtnemer in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen bij wege van derdenbeding deel te laten uitmaken van de overeenkomsten die Opdrachtgever met derden sluit voor zover deze overeenkomsten op enigerlei wijze direct of indirect, middellijk of onmiddellijk voortvloeien uit of samenhangen met de Opdracht.

Artikel 17: Overmacht
17.1. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt verstaan alle van buiten komende omstandigheden waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en die normale nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs verhinderen, ongeacht of die omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien. Dergelijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld brand en andere ongevallen in de onderneming van Opdrachtnemer, oorlog, stormschade, waterschade en andere natuurrampen, terrorisme en dreiging van terrorisme waaronder bijvoorbeeld de ontvangst van een poederbrief, een tekort aan personeel door staking, ziekte, vakantie of ontslag van personeel, een algemeen gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij toeleveranciers en andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening, in- en uitvoerverboden en algemene vervoersproblemen.

17.2.  In geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer is Opdrachtnemer gerechtigd om naar eigen keuze verdere leveringen en andere verbintenissen op te schorten totdat de overmacht ophoudt te bestaan, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een Schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft gedaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd de reeds geleverde zaken en / of diensten afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

17.3.  Indien opgegeven levertermijnen door overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer met meer dan 2 maanden worden overschreden kan ook Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden middels een Schriftelijke verklaring (waaronder tevens mail wordt verstaan) aan Opdrachtnemer.

Artikel 18: Rechtskeuze en forumkeuze
18.1.  De rechtsverhouding tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Op de overeenkomst en op alle huidige en toekomstige verbintenissen anders dan uit overeenkomst zoals verbintenissen uit de wet, is het Nederlandse recht van toepassing.

18.2.  De rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht is exclusief bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen die zijn ontstaan of zullen ontstaan naar aanleiding van de huidige en / of toekomstige overeenkomsten tussen Partijen alsmede voor geschillen die zijn ontstaan en zullen ontstaan naar aanleiding van alle huidige en toekomstige verbintenissen tussen Partijen anders dan uit overeenkomst zoals verbintenissen uit de wet.

Menu