Jaarverslag 2018

2018.

“Verder ontwikkelen”

Verslag bestuur

MTB maakt zich al decennia lang sterk om mensen die het op eigen kracht niet redden op de arbeidsmarkt aan werk te helpen om daarmee mensen weer richting te geven aan hun eigen loopbaan en al werkend (weer) mee te doen aan de maatschappij. ‘Leren en werken’ en ‘leren werken’ zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met MTB.

BESTUURSVERSLAG 2018

LEREN, WERKEN, ONDERNEMEN
MTB maakt zich al decennia lang sterk om mensen die het op eigen kracht niet redden op de arbeidsmarkt aan werk te helpen om daarmee mensen weer richting te geven aan hun eigen loopbaan en al werkend (weer) mee te doen aan de maatschappij. ‘Leren en werken’ en ‘leren werken’ zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met MTB. Praktisch leren, informeel leren en tegelijkertijd ook erkende kwalificaties verwerven zijn doelen die concreet en tastbaar zijn. Het is voor mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie een goede manier om jezelf te kunnen ontplooien waarbij het uiteindelijk mogelijk wordt om stap voor stap je ambities in werk te kunnen realiseren. Tijdens de ontwikkelfase bieden we werk in een werkomgeving die past bij de eigen mogelijkheden en capaciteiten van de mensen. Dat kan zijn binnen onze eigen bedrijfsonderdelen maar ook bij een van onze deelnemingen of een werkgever in onze regio. Leren, werken en ondernemen staan bij MTB synoniem voor vooruitgang boeken. Dit hoeft lang niet altijd over geld te gaan. Het gaat om écht toegevoegde waarde te leveren zowel op economisch als op sociaal gebied. Dat vraagt elk moment opnieuw, de mouwen opstropen en aanpakken.

HET LEERWERKBEDRIJF MTB
We zijn ervan overtuigd dat onze mensen verreweg het meeste leren door te werken. Ook voor de groepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het gaat bij deze mensen om praktische vormen van kennis die gericht zijn om het werk te kunnen doen maar zeker ook bijdragen aan prestatieverbetering. Daarbinnen is de ontwikkeling van competenties en arbeidsvermogen heel belangrijk. Arbeidsfit worden, werken aan je competenties en vakvaardigheden en het verkrijgen van erkende kwalificaties zijn belangrijke doelen in de aanpak.

Binnen het leerwerkbedrijf MTB staat ontwikkeling centraal met waarde voor mens & organisatie. Leren door te doen is onze focus met leerwerklijnen die opleiden naar beroepen of vakgebieden waar de arbeidsmarkt om vraagt. Op deze manier brengen we onze verantwoordelijkheid in de praktijk en spelen we met MTB een belangrijke rol op de weg naar duurzame inzetbaarheid van mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt.

ECONOMIE EN MARKT
De economische groei houdt nog altijd aan. Na een trage start in het begin van het jaar volgde een periode die een mooie groei liet zien waardoor we het vertrouwen hadden ook dit jaar weer financieel binnen de afgesproken budgettaire kaders van onze gemeentelijke aandeelhouders te eindigen. Hier zijn we tevreden over. Daarmee liggen we nog altijd goed op schema om onze strategische- en financiële meerjaren- doelstellingen daadwerkelijk te realiseren en dat geeft ons vertrouwen voor de realisatie in de komende jaren. Wij zien een afvlakkende economische groei in de komende jaren en dit zal als eerste denken wij onze industriële activiteiten gaan raken. De krapte op de arbeidsmarkt zal als gevolg van demografische factoren de komende jaren blijven bestaan.

MISSIE EN VISIE
Directie en management hebben de overtuiging dat mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een waardevolle wijze mee moeten kunnen doen. Werk is voor de meeste mensen behalve een middel om in levensonderhoud te voorzien ook een manier om ambities en waarde te verwezenlijken. Dat kan als werk ook waarde vertegenwoordigt. Vanuit deze overtuiging zijn strategische doelstellingen gedefinieerd op: ontwikkeling en groei van de mensen die, om wat voor reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, een hoge klanttevredenheid en een hoge medewerkerbetrokkenheid. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MTB realiseert zich terdege dat sterke business- en ketenpartners hierin van essentieel belang zijn. Ook de goede verbinding met haar aandeelhouders is daarbij van cruciaal belang. Zij hebben werk dat geschikt is voor de doelgroepen. Zij hebben ook de mogelijkheid om de brede doelgroepen van de Participatiewet een ontwikkeltraject bij MTB aan te bieden.

Zij kunnen daarbij rekenen en profiteren van de uitstroom vanuit de bijstand omdat deze doelgroepen in de werkleer omgevingen van MTB worden doorontwikkeld en daardoor beter plaatsbaar zijn bij het reguliere bedrijfsleven.

FINANCIËLE RESULTATEN
MTB heeft in 2018 een negatief operationeel resultaat behaald van -/- € 2,7 miljoen. Het resultaat ligt daarmee binnen het begrote verlies van -/- €3,5 miljoen. Dit negatieve resultaat is volledig gedekt door de aandeelhoudende gemeenten.

ONTWIKKELINGEN STRATEGISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN
Ook in 2018 blijkt wederom dat de joint ventures waarin MTB participeert succesvol zijn geweest. Naast het feit dat het financieel goed gaat is voor MTB ook de sociale kant belangrijk. Alle deelnemingen hebben positief bijgedragen aan het resultaat in 2018. Er werkten in totaal gemiddeld bijna 200 FTE bij onze deelnemingen en strategische samenwerkingsverbanden. De medewerkerbetrokkenheid is hoog en het verzuim is laag. Businesspost Zuid-Limburg BV. Begin 2017 is samen met Businesspost Midden Limburg BV een gezamenlijk postsorteercentrum in Sittard betrokken. Deze samenwerking beviel zo goed dat in 2018 in navolging van de overname van de businesspost activiteiten van de WOZL in 2014, ook de mogelijkheden tot verdere strategische samenwerkingen op postactiviteiten met VIXIA in Sittard, De Risse en Westrom in Midden-Limburg en Postvak50 in Noord Limburg zijn onderzocht. Partijen zijn tot de conclusie gekomen dat samenwerking in één bedrijf Businesspost Limburg bijdraagt aan commerciële groei, verdere professionalisering en efficiency en continuïteit en groei van de werkgelegenheid. De werkmogelijkheden en groeikansen voor mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie binnen Buisnesspost blijven goed.

OMZET
De netto omzet is gedaald en bedraagt nu € 14,8 miljoen ten opzichte van € 16,1 miljoen in 2017. De omzetdaling doet zich met name voor in de dienstverleningsactiviteiten als gevolg van afnemende bezetting en omzetdaling bij onze aandeelhoudende gemeenten. De overheidssubsidie is nagenoeg gelijk gebleven per Wsw-arbeidsjaar. De toegevoegde waarde per Wsw-medewerker (in dienst van MTB) bedroeg in 2018 € 12.474,-. In 2017 bedroeg deze € 12.488,-. Hierbij dient opgemerkt te worden dat MTB historisch gezien hoge loonkosten Wsw kent.

BEDRIJFSKOSTEN
Kostenbeheersing is bij MTB een nooit aflatend onderwerp van aandacht. De kosten voor grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk zijn met name gedaald door het naar buiten plaatsen van activiteiten die we voorheen in eigen beheer uitvoerden. Dit geldt voor steeds meer werken voor Stadsbeheer Maastricht.

De loonkosten van de Wsw-medewerkers zijn gedaald als gevolg van een afnemende bezetting.

De kosten van het reguliere personeel (exclusief de onttrekking aan de reorganisatievoorziening ad €0,253 mln.) zijn in 2018 met 1,4% gestegen als gevolg van de cao-verhoging.

In 2018 zijn de overige bedrijfskosten toegenomen met € 0,225 miljoen naar € 3,064 miljoen. In 2017 waren de kosten lager als gevolg van de verkoop van een pand.

EIGEN VERMOGEN
Het garantievermogen bedraagt per 31 december 2018 € 3,196 miljoen.

INVESTERINGEN
Ten gevolge van het gevoerde strategische beleid kent MTB een laag investeringsniveau. In het verslagjaar hebben er geen grote investeringen plaatsgevonden. Ten gevolge van de afname van het aantal medewerkers en ten behoeve van een verbetering van onze marge verwachten wij in de toekomst een toename van de investeringen, met name ten gevolge van mechanisering.

RISICOMANAGEMENT EN INTERNE BEHEERSING
Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van MTB om de risico’s binnen de onderneming te identificeren, te beheersen en te controleren.

MTB heeft net als andere ondernemingen te maken met diverse commerciële, operationele en financiële risico’s. Het beleid van MTB is erop gericht de negatieve gevolgen van onvoorziene omstandigheden uit de financiële risico’s te mitigeren. De risico’s zijn inherent aan de bedrijfsactiviteiten. De onderneming beperkt deze zo veel als mogelijk door een voortdurende overweging en analyse van deze risico’s, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. De Raad van Bestuur is dan ook van mening dat het risicobeheersings- en controlesysteem adequaat is opgezet en naar behoren functioneert.

In 2018 hebben sessies met het brede management plaatsgevonden en heeft een evaluatie plaatsgevonden op de te onderkennen risico’s binnen de bedrijfsvoering van MTB. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat risico’s beperkt zijn en goed worden beheerst. Evenwel wordt het risicomanagement op basis van deze uitkomsten in 2019 op onderdelen verder uitgewerkt. Belangrijke aspecten blijven de continue aandacht voor het thema risicomanagement alsmede rapportages over risico’s en beheersing ervan. Deze zullen in 2019 per kwartaal worden gerapporteerd. Hierbij vormen de strategie en strategische doelen de basis. De risico ontwikkeling en risicobereidheid per strategische doelstelling wordt daarbij in kaart gebracht. Directie en management evalueren deze periodiek nemen actie en stellen bij.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
MTB maakt in haar bedrijfsvoering slechts in beperkte mate gebruik van financiële instrumenten. Deze instrumenten betreffen handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financiële verplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. MTB maakt geen gebruik van zgn. afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

MTB handelt niet in financiële instrumenten. In het treasurybeleid heeft MTB procedures en gedragslijnen vastgelegd ten behoeve van het gebruik van financiële instrumenten.

KREDIETRISICO
Debiteurenrisico is het risico dat een debiteur een vordering niet zal voldoen. De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor 24 % geconcentreerd bij de deelnemende gemeenten. MTB ziet hierin geen groot risico. Ten aanzien van de overige debiteuren past MTB de volgende maatregelen toe om het debiteurenrisico te beperken: een actief incassobeleid, het gebruik van kredietlimieten en de inzet van incassobureaus en van gedifferentieerde incassomethoden.

VALUTARISICO
Vreemde valutarisico is het risico dat wordt gelopen bij waardeveranderingen in financiële instrumenten of een transactierisico als gevolg van inkopen of verkopen in andere valuta’s dan de Euro. MTB loopt geen significante valutarisico’s gezien het feit dat alle transacties in Euro’s worden afgewikkeld. MTB heeft tevens geen translatierisico.

PRIJSRISICO
Het marktprijsrisico op inkopen wordt, indien mogelijk, met inachtneming van de geldende aanbestedingsregels, beperkt door langdurige contracten. MTB gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten. Marktprijsrisico’s worden indien mogelijk en economisch gerechtvaardigd, gemitigeerd.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
MTB ontwikkelt vanuit haar strategische doelstellingen methodieken en instrumentarium op het terrein van arbeidsontwikkeling. Zij werkt daarbij samen met het MBO- onderwijs in het project Voordeel & Vervolg in Zuid Limburg. Daarmee levert MTB een bijdrage aan de verbetering van het instrumentarium van derden dat MTB binnen haar bedrijfsvoering gebruikt. Samen met de universiteit in Maastricht is nader onderzoek verricht naar de leefwijze van specifieke doelgroepen. Dit onderzoek is afgerond in 2018.

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR
MTB conformeert zich sinds 2014 aan de geldende norm voor bestuurdersbezoldiging inzake de WNT en de daarmee toepasselijke overgangsregelingen alhoewel MTB strikt genomen niet onderworpen is aan deze wet. Dit geldt tevens voor de vergoeding aan de Raad van Commissarissen.

SOCIAAL
De gemiddelde realisatie van de WSW-bezetting uit de aandeelhoudende gemeenten over geheel 2018 bedroeg 890,57 arbeidsjaren (AJ) (2017: 954,68.AJ). In Begeleid Werken heeft MTB gemiddeld 48,01 AJ (2017: 50,95 AJ) geplaatst.

106 Personen zijn in het traject van het Transferium Werk en Bijstand (arbeidsdiagnostiek) geplaatst binnen de infrastructuur van MTB. Uiteindelijk zijn hiervan 14 personen aansluitend of vanuit dit traject uitgestroomd naar regulier werk. 166 Personen zijn vanuit WOZL/WSP gedetacheerd. Het betreft hier groepsdetacheringen naar Businesspost Zuid-Limburg en inhuur bij LKS. Vanuit Podium24 zijn 10 personen ingehuurd ten behoeve van onze activiteiten Business Post en Stadsbeheer. Daarnaast zijn 64 personen via het EKV leer-werk project van de Sociale Diensten aan de slag gegaan bij MTB. De samenwerking met het onderwijs heeft geleid tot het bieden van leerwerkplekken aan 44 leerlingen.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN VERZUIM
MTB vindt de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers een groot goed. MTB spant zich ervoor in dat haar medewerkers op de juiste plek worden ingezet en zich daar verder kunnen ontwikkelen. Vanzelfsprekend binnen een passende, veilige werkomgeving. Onder eigen regie wordt veel aandacht besteed aan de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers. Het ziekteverzuim bedroeg in 2018 15 % een stijging ten opzichte van 2017 met 0,7%, mede als gevolg van langdurig verzuim en een stijging van de gemiddelde leeftijd van het personeel. In 2019 wordt een nieuwe aanpak verzuim ingevoerd. MTB ziet graag dat een sluitende 1e dag aanpak ten aanzien van het verzuim wordt gerealiseerd. Met deze nieuwe aanpak verwachten we een (snellere) re-integratie terug naar werk te kunnen realiseren. De voorzitter Raad van Bestuur heeft in 2018 gedurende een aantal dagen, samen met de KAM-medewerker, de binnen- en buitenwerkzaamheden beoordeeld op veiligheidsaspecten. De uitkomsten hiervan waren bevredigend.

HOGE MEDEWERKERSBETROKKENHEID
MTB is bij uitstek een mensenbedrijf. We investeren in de ontwikkeling, opleiding en vitaliteit van onze medewerkers. In ons MBO in 2018 hebben we een waarderingsscore van 7,0 behaald. Als werkgever zijn we daar trots op.

MEDEZEGGENSCHAP
De ondernemingsraad is een belangrijk adviesorgaan voor de Raad van bestuur. De OR laat zich zo vroeg mogelijk betrekken bij plannen waarover de OR volgens de WOR adviesrecht of instemmingsrecht heeft, of de OR komt zelf met voorstellen. De bestuurder licht de OR in een vroeg stadium in en samen bespreken zij de voorgenomen plannen. Over eerste concepten van adviesaanvragen en instemmingsverzoeken wordt gediscussieerd, de OR wacht niet met zijn bezwaren en suggesties tot de plannen kant en klaar zijn kant opkomen. De bestuurder juicht dit toe en waardeert deze vorm van samenwerking zeer. Enkele onderwerpen waarbij de ondernemingsraad betrokken is geweest zijn: een nieuwe pensioenverzekering voor het personeel van de MTB Holding- en Annex, het selecteren van een nieuwe Arbodienst, de herijking van de strategie van MTB, de ontwikkeling van het leerwerkbedrijf MTB, arbeidsomstandigheden veiligheid, welzijn, de regulier en onaangekondigde bezoeken van de arbeidsinspectie en evaluatie daarvan en de bijdrage aan het project Respect.

WET BESTUUR EN TOEZICHT
Op 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht in werking getreden. Deze wet introduceert onder meer bepalingen op het gebied van evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in de leiding van bedrijven. De wet bepaalt dat van een evenwichtige participatie sprake is als tenminste 30 procent van de zetels in de Raad van Bestuur en in de Raad van Commissarissen wordt bezet door mannen en tenminste 30 procent door vrouwen en dat vennootschappen ernaar dienen te streven om tot deze evenwichtige participatie te komen.

In de Raad van Commissarissen wordt het wettelijk streefaantal bereikt. In 2018 is een vrouwelijke kandidaat toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Bij vacatures in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is aandacht voor een evenwichtige verdeling.

WOORD VAN DANK
Wij bedanken alle medewerkers voor hun resultaten, toewijding, betrokkenheid en inzet. Ook bedanken we onze klanten en leveranciers. Een speciaal woord van dank aan onze aandeelhouders voor het vertrouwen om samen invulling te geven aan het ontwikkelen van mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie naar om hen daarmee echt verder te helpen.

TOEKOMST
MTB bouwt haar bedrijfsvoering op het fundament van meerwaarde voor al haar stakeholders, zowel op sociaal als op economisch, milieu en maatschappelijk vlak. Onze toekomstvisie, de samenwerking met onze aandeelhouders, met onze klanten en de sociaal economische en maatschappelijke realiteit vormen de basis van de strategie van MTB.

Samen met de ketenpartners (sociale dienst Maastricht en heuvelland, Annex BV en Podium24) zullen we het komende jaar de operationalisering van het leerwerkbedrijf MTB realiseren. Hiermee vullen wij een belangrijke strategische pijler van MTB in. Een modern leerwerkbedrijf waarin ook het MBO-onderwijs participeert middels het project Voordeel & Vervolg. De capaciteiten, kwaliteiten en de aanwezige kennis en ervaring van de partners in de keten zijn nu gebundeld. De ontwikkeling van het arbeidsvermogen en de competenties van de mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie staan centraal. Duurzame inzetbaarheid van deze mensen is het doel. De leerwerklijnen die ontwikkeld worden zijn allen gevalideerd in de praktijk. Dat brengt een grote mate van zekerheid en betrouwbaarheid met zich mee voor de mensen en de werkgevers. De verdere integratie van de Limburgse Businesspost bedrijven in Businesspost Limburg zal belangrijk zijn voor verdere groei van werkgelegenheid en continuïteit van deze mooie werksoort. Wij verwachten in het komende jaar geen nieuwe overnames of participaties maar we zoeken wel gericht de samenwerking in de regio met onze collega sociale werkbedrijven in Sittard en in de Parkstad en in de Euregio met Lebenshilfe Aachen en Bewel te Genk. In 2018 is hiervoor een eerste basis gelegd. Hier zijn zeker synergie voordelen te behalen. Te denken valt in het samen uitvoeren van backoffice activiteiten maar ook een gezamenlijk commerciële aanpak voor onze mensen werkzaam in de beschutte werkomgeving behoort tot de mogelijkheden. Samen staan we sterker. De samenwerking met de zorginstellingen zal in het 2e kwartaal van 2019 een nieuwe impuls worden gegeven.

MTB heeft een goede uitgangspositie, wij onderkennen mogelijke verbeteringen en werken ook hier hard aan. MTB kenmerkt zich door een diversiteit van activiteiten en markten die wij bedienen. We zijn een betrouwbare partner voor onze opdrachtgevers met een breed scala aan diensten in meerdere disciplines. Maar we zijn ook dat belangrijke ontwikkelbedrijf voor mensen in een kwetsbare arbeidsmarkt positie: hardwerkende, competente en betrokken medewerkers die MTB maken tot een toekomstgericht bedrijf. Als Raad van Bestuur hebben wij vertrouwen in de toekomst.

Maastricht, 28 maart 2019
mr. J. Verwijlen
voorzitter Raad van Bestuur

Verslag raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is primair belast met het toezicht op het bestuur, zowel vanuit strategisch als operationeel perspectief. De rol, taken en samenstelling van de RvC zijn beschreven in het reglement van de RvC.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is primair belast met het toezicht op het bestuur, zowel vanuit strategisch als operationeel perspectief. De rol, taken en samenstelling van de RvC zijn beschreven in het reglement van de RvC.

In het verslag van de Raad van Commissarissen geven wij u inzicht in de wijze waarop de Raad van Commissarissen zijn toezicht heeft uitgeoefend op de onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn gekomen.

VERGADERINGEN EN AGENDA RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar volgens een vastgesteld schema 6 keer regulier vergaderd met de Raad van Bestuur.

Commissarissen die niet aanwezig waren bij de respectievelijke vergaderingen waren zowel voorafgaand aan als direct aansluitend betrokken bij de beraadslaging en besluitvorming van de desbetreffende vergadering.

In de genoemde vergaderingen is onder meer aandacht besteed aan een aantal vaste onderwerpen, zoals de begroting, de operationele- en financiële gang van zaken, kostenbeheersing, cultuur en integriteit, de (uitvoering van de) strategie, de verhouding met aandeelhouders en risicobeheersing.

Bij de vergadering waar de jaarcijfers op de agenda stonden, was ook de externe accountant aanwezig.

Leden van de Raad van Commissarissen hebben enkele malen een overlegvergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond. De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat er sprake is van een goede relatie tussen de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad. Buiten de vergaderingen om heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen frequent contact gehad met de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft ook periodiek overleg met het managementteam van MTB. In deze overleggen is gesproken over uiteenlopende actuele thema’s.

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar volgens het vastgestelde schema eenmaal reguliervergaderd buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Tussen de vergaderingen door heeft frequent overleg plaatsgevonden tussen de leden van de Raad van Commissarissen. Tijdens voornoemde beraadslagingen zijn onder andere de wijzigingen in de samenstelling en bemensing van de commissies van de Raad van Commissarissen besproken. Ook hebben de Raad van Commissarissen en de auditcommissie overleg gevoerd met de externe accountant van de onderneming in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

In het verslagjaar hebben wij afscheid genomen van de heer Wagemans als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Wagemans draagt MTB een warm hart toe en leverde een grote bijdrage in de Raad vanuit zijn eigen kwaliteiten. Van de heer Wagemans hadden wij veel profijt vanwege zijn ruime bedrijfservaring en scherpe analyses die hij inbracht in de Raad. Ook zijn verbindende kracht voor het goed functioneren van de Raad is van grote betekenis geweest.

De heer Wagemans is in april 2018 opgevolgd door mevrouw Ingrid Widdershoven. Mevrouw Widdershoven is bestuurder bij de Stichting Koraal Groep.

STRATEGIE
In het verslagjaar is de Raad van Commissarissen uitgebreid geïnformeerd over de (uitvoering van de) meerjaren-strategie, alsmede hiermee samenhangende kansen en risico’s. De herijking van de strategie met een doorkijk naar 2023 alsmede de ontwikkeling van het leerwerkbedrijf MTB stonden hoog op de agenda. De contouren van het Leerwerkbedrijf MTB worden steeds duidelijker. De operationalisering daarvan zal in 2019 plaatsvinden. De Raad spreekt haar vertrouwen uit dat MTB de meerjaren- strategie zal gaan realiseren. Het Leerwerkbedrijf zal in 2019 gerealiseerd worden. Daarmee wordt het leren, werken en ontwikkelen van mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie in leerwerklijnen verder vormgegeven. MTB heeft een jarenlange ervaring als het gaat om het ontwikkelen, begeleiden van mensen naar werk. We zien wat MTB heeft weten te bereiken voor en vooral mét de doelgroepen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie. We zijn verheugd dat ook het MBO-onderwijs dit erkend en nu middels het project Voordeel&Vervolg aangesloten is bij het leerwerkbedrijf van MTB. Zij kwalificeren de te ontwikkelen werkleerlijnen. Hiermee kunnen de mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie hun startkwalificaties behalen en dat biedt perspectief op duurzame inzetbaarheid. Een prima ontwikkeling die de raad van Commissarissen onderschrijft.

COMMISSIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
De Raad van Commissarissen heeft 3 commissies binnen zijn gelederen: de auditcommissie, de commissie voor remuneratie, en de social committee. De functie van deze commissies is het voorbereiden van de discussie en besluitvorming in de Raad van Commissarissen over bepaalde onderwerpen. De organisatie, werkwijze, taken en verantwoordelijkheden van de commissies zijn vastgelegd in een reglement. De vergaderingen voor de Raad en de Aandeelhouders worden voorbereid door een agendacommissie. De Raad wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris.

AUDITCOMMISSIE
De auditcommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij het toezicht op de Raad van Bestuur over, onder meer, de (effectiviteit van de) opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het financiële verslagleggingsproces en de instelling en handhaving van de bijbehorende interne procedures, de financiering van de vennootschap en de relatie met de externe accountant.

De auditcommissie bestaat uit twee leden, van wie ten minste één lid de nodige deskundigheid heeft op het gebied van financiële verslaglegging en/of controle van financiële overzichten. Op 31 december 2018 bestond de auditcommissie uit 2 leden: Sjaak van der Zanden (voorzitter), en Ingrid Widdershoven.

De auditcommissie heeft in het verslagjaar 5 keer regulier vergaderd. Alle reguliere vergaderingen werden bijgewoond door de manager Financiën en Faciliteiten en de Raad van Bestuur. Daarnaast was bij een vergadering van de auditcommissie de externe accountant aanwezig. Gedurende het jaar besprak de voorzitter van de commissie actuele kwesties met de manager Financiën en Faciliteiten.

De voorzitter van de auditcommissie deed in de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen volgend op een vergadering van de auditcommissie mondeling verslag van de vergadering. Daarnaast is het verslag van de vergaderingen van de auditcommissie steeds toegezonden aan alle leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Gespreksonderwerpen van de auditcommissie waren onder meer de kwartaalcijfers, de jaarcijfers en de effectiviteit van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

SOCIAL COMMITTEE
De Social Committee bereidt voor de Raad van Commissarissen onderwerpen voor over actuele HR-gerelateerde onderwerpen. Op 31 december 2018 bestond de social committee uit 2 leden: Lucienne van der Werf en Henk Walravens (voorzitter).

De Social Committee heeft in het verslagjaar 2 maal vergaderd. De vergaderingen werden bijgewoond door de manager P&O en de Raad van Bestuur.

Gespreksonderwerpen van de Social Committee waren dit jaar onder meer het WerkBelevingsOnderzoek, de nieuwe aanpak verzuim en arbodienstverlening, voortgang ontwikkeltrajecten van het leidinggevend middenkader en het project ‘ik doe mee’ (respect).

REMUNERATIE COMMISSIE
De Remuneratie commissie bereidt voor de Raad van Commissarissen onderwerpen voor over, onder meer, beloning en arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur, de invulling van strategische managementposities en opvolgingsprocedures voor leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Op 31 december 2018 bestond de remuneratie commissie uit 2 leden: Theo Thuis (voorzitter) en Lucienne van der Werf. De remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar 2 maal vergaderd.

Gespreksonderwerpen van de remuneratie commissie waren dit jaar onder meer de opvolging van de heer Wagemans als lid van de Raad van Commissarissen. De opstart van de werving & selectie procedure voor de voorzitter van de Raad van Bestuur die in 2019 met het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd afscheid neemt.

TOT SLOT
De Raad van Commissarissen complimenteert alle medewerkers het management en de Raad van Bestuur met de gerealiseerde resultaten. Wij danken onze aandeelhoudende gemeenten voor hun grote vertrouwen in MTB.

Wij wensen de Raad van Bestuur en alle medewerkers in 2019 veel succes bij de verdere groei van de organisatie. In Maastricht, Eijsden-Margraten, Meerssen en de heuvellandgemeenten is een belangrijke rol weggelegd voor MTB als mensontwikkel- en leerwerkbedrijf die aanjaagt, vernieuwt en verbindt.

Wij zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

Raad van Commissarissen MTB Regio Maastricht NV

Theo Thuis, President-Commissaris
Sjaak van der Zanden
Ger Wagemans (tot 01 april 2018)
Henk Walravens
Luciënne van der Werff
Ingrid Widdershoven (vanaf 01 april 2018)

Financiën

Activa 2018 2017
Vaste activa € 5.645.000 € 5.562.000
Vlottende activa
– voorraden € 91.000 € 79.000
– debiteuren € 2.460.000 € 2.744.000
– vorderingen op aandeelhouders € 714.000 € 2.959.000
– vorderingen op deelnemingen € 35.000 € 66.000
– belastingen en premies sociale verzekeringen € 483.000 € 387.000
– overige vorderingen en overlopende activa € 366.000 € 1.750.000
– liquide middelen € 1.924.000 € 1.484.000
TOTAAL € 11.718.000 € 15.031.000
Passiva 2018 2017
Groepsvermogen € -/- 8.139.000 € -/- 8.904.000
Achtergestelde leningen vanuit aandeelhouders € 11.335.000 € 12.100.000
Garantievermogen € 3.196.000 € 3.196.000
Voorzieningen € 1.561.000 € 1.986.000
Overige langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden:
– schulden aan kredietinstellingen € 413.000 € 1.490.000
– crediteuren € 1.163.000 € 1.079.000
– schulden aan aandeelhouders € 885.000 € 2.411.000
– belastingen en sociale premies € 1.323.000 € 1.386.000
– overige schulden € 3.177.000 € 3.483.000
TOTAAL € 11.718.000 € 15.031.000
Verlies- en Winstrekening 2018 2017
Omzet € 14.777.000 € 16.208.000
Inkopen e.d. € 3.662.000 € 4.282.000
Toegevoegde waarde € 11.115.000 € 11.926.000
Gemeentelijke bijdrage WSW € 809.000 € 877.000
Overige opbrengsten € 3.141.000 € 1.560.000
Totaal opbrengsten € 15.065.000 € 14.363.000
Loonkosten WSW-personeel € 27.972.000 € 29.226.000
Rijkssubsidie WSW € 23.282.000 € 25.301.000
Subsidiesaldo € -/- 4.690.000 € -/- 3.925.000
Overige kosten WSW-personeel € 1.043.000 € 1.694.000
Loonkosten overige doelgroepen € 187.000 € –
Loonkosten niet-WSW personeel € 6.149.000 € 6.063.000
Overige kosten € 3.435.000 € 3.230.000
Totaal kosten € 10.814.000 € 10.987.000
Bedrijfsresultaat € -/- 439.000 € -/- 549.000
Resultaat deelnemingen € 436.000 € 547.000
Financiële baten en lasten € 768.000 € 2.000
Groepsresultaat € 765.000 € 0
Menu