Jaarverslag 2017

2017.

“Werk van goede kwaliteit en dienstbaarheid aan de gemeenschap gaan goed samen”

Bestuursverslag

In 2017 hebben we goede vooruitgang geboekt met de implementatie van onze strategie. Sociaal , alsook financieel hebben we een goede prestatie geleverd. Ik ben blij te kunnen zeggen dat jaar twee van ons vijfjarenplan 2016-2020 een succes is.

BESTUURSVERSLAG 2017

VOORWOORD BESTUURDER
In 2017 hebben we goede vooruitgang geboekt met de implementatie van onze strategie. Sociaal , alsook financieel hebben we een goede prestatie geleverd. Ik ben blij te kunnen zeggen dat jaar twee van ons vijfjarenplan 2016-2020 een succes is. We zijn goed op weg om onze strategische doelen te realiseren. Wij concentreerden ons op verdere uitbouw van onze kernactiviteiten. We verbeterden onze marketing en verkoopbenadering, hebben onze marktpositie binnen onze industriële dienstverlening versterkt en vele nieuwe mensen vanuit de Participatiewet hebben binnen onze organisatie middels een gericht leerwerk-traject weer die belangrijke stap gemaakt naar werk. Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust dat de uitvoering van de commerciële plannen meer tijd neemt dan ingeschat. Vele projecten zijn in 2017 opgestart om onze organisatie verder te professionaliseren en te verbeteren. Dit doen we stap voor stap in goede samenwerking met ons management met een goede teamspirit. Ons nieuwe project rondom respect: “Ik doe mee” werpt zijn vruchten af en wordt gedragen door onze medewerkers. Het blijkt een belangrijke motor voor verandering op de werkplek. De betrokkenheid en onderlinge samenwerking is vergroot.

De economie bloeit weer en het aantal werklozen daalde het afgelopen jaar razendsnel. Tekorten op de arbeidsmarkt, dat was weer even wennen. In steeds meer sectoren ontstaat er een groeiend tekort aan personeel. Ondernemers zeggen weer steeds vaker: “er is niemand te krijgen”. Ze kijken alweer over de grens. Het tekort aan vakmensen en de bekende ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt zijn de alom bekende redenen. Daartegenover staat nog altijd een hele grote groep mensen aan de zijkant die nog niet deelnemen c.q. kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Bijna 800.000 mensen met een WW- uitkering of met een bijstandsuitkering. MTB vindt dat vele van deze mensen met een uitkering wel degelijk geschikt te maken zijn via de inzet van een op maat samengesteld leer-werk traject.

We weten dat de arbeidsmarkt niet stil staat. Die is constant in beweging. Denk aan de vele nieuwe technologische ontwikkelingen van de afgelopen tijd. De kennis en ervaringen van mensen met een uitkering verouderen steeds sneller en dit leidt onherroepelijk tot een nog (grotere) mismatch. Dit kan in de nabije toekomst leiden tot meer sociale problematieken en het ontstaan van een verdere onbalans in onze samenleving.

Arbeidsparticipatie en productiviteit zijn twee belangrijke pijlers onder de economische groei van onze regio. Voor onze maatschappij is dan ook het doel: het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen zodat meer burgers meedoen in de samenleving en bij voorkeur hun eigen inkomen verdienen. De grote uitdaging hierbij is de ontwikkeling van betere en nieuwe manieren om dit ‘ongebruikte talent’ te ontwikkelen naar duurzaam werk. Dit hangt natuurlijk mede af van de specifieke uitdagingen die voor een bepaalde sector gelden. De sleutel voor succes kan liggen in de verbinding tussen sociale diensten, onderwijs, werkgevers en leerwerkbedrijven met een goede diagnostiek als basis. Het verkrijgen van formele kwalificaties(diploma’s) alleen is niet meer voldoende. Het opdoen van de nieuwe vaardigheden voor het nieuwe werk is belangrijk, misschien zelfs nog wel belangrijker. Oplossingen omvatten ook een structurele aanpak van herscholing van werknemers in sectoren die worden geconfronteerd met een aanzienlijke reductie van banen nu en in de nabije toekomst teneinde de overgang naar nieuw werk te bevorderen. Gelukkig zien we dat het beroepsonderwijs middels het project Voordeel & Vervolg het bedrijfsleven en de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt steeds beter gaan faciliteren met onderwijs op maat. MTB en haar gelieerde ondernemingen willen samen met Voordeel & Vervolg die praktische leerwerk trajecten opstarten waarbij het leerwerkbedrijf een belangrijke schakel zal blijken voor een duurzaam succes. Hiermee wordt adequaat invulling gegeven aan onze functie en de uitdaging waar we in deze tijd voor staan.

MTB heeft in haar langjarige bestaan met haar vakmanschap en haar praktische aanpak al vele mensen uit uiteenlopende omstandigheden en met verscheidene achtergronden succesvol doorgeleid naar duurzaam werk. We zijn blij dat deze leer-werk infrastructuur gewaardeerd wordt door bedrijven, onderwijsinstellingen en ook door onze gemeentelijke aandeelhouders. MTB heeft in haar bestaan ‘geleerd te leren’. Samen met de gemeenten zal in de keten van uitkering naar werk deze leer-werk infrastructuur goed ingepast kunnen worden zodat voor ieder die dat nodig heeft een passend werken-leren traject mogelijk wordt gemaakt met perspectief op werk. Een ontwikkeling die we graag ondersteunen. De organisatie en operationalisering van deze samenwerkingsketen zal het komende jaar centraal staan.

Afgelopen jaar heeft MTB de dialoog opgestart met de zorginstellingen waarbij wordt nagedacht over een werkproces waarbij meer mensen uit de arbeidsmatige dagbesteding of de bijstand de mogelijkheid krijgen om, als dit mogelijk is, door te ontwikkelen naar regulier werk. De bestuurders zijn over deze te ontwikkelen aanpak enthousiast. Op deze wijze kunnen we samen de voordelen van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning en de Participatiewet koppelen in trajecten voor deze mensen waarbij het vakmanschap van de zorgsector en werkbedrijven optimaal gebruikt wordt. We zien de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet en hebben de overtuiging dat we op de juiste weg zijn om onszelf de komende jaren verder te transformeren naar een werkgemeenschap waar leren, werken en ondernemen goed samen kunnen gaan.

ECONOMIE
In 2017 zette de groei van de Nederlandse economie door. Het consumentenvertrouwen nam verder toe evenals de werkgelegenheid en dat zijn belangrijke indicatoren. Het prijsniveau in de voor ons nu belangrijke afzetmarkten blijft echter laag. Het belang van de Euregio, waar de maakindustrie goed vertegenwoordigd is, is groot voor MTB. Het afgelopen jaar zagen we groei vanuit de Belgische en Duitse markt op gang komen met acceptabele financiële resultaten. We verwachten dat deze ontwikkeling doorzet in 2018. Het afgelopen jaar is commercieel veel in gang gezet vanuit een duidelijke visie gericht op de agenda en prioriteiten die we met elkaar hebben vastgesteld. Daarbij merken wij op dat deze processen de nodige tijd en aandacht blijven vragen.

MISSIE EN VISIE
MTB is een maatschappelijke onderneming die bij het leveren van industriële productie-, facilitaire- en re-integratie diensten aan haar opdrachtgevers de klantvraag centraal stelt waarmee mensen met een arbeidsbeperking in staat worden gesteld zich te ontwikkelen in werk en daarmee volwaardig en optimaal kunnen participeren in onze maatschappij. In de markt is MTB succesvol door oplossings- en resultaatgericht ondernemerschap. We leveren industriële productie-, facilitaire- en re-integratie diensten van goede kwaliteit tegen marktconforme prijzen. Dit resulteert in een hoge klanttevredenheid en langdurige klantrelaties. Tegelijkertijd stellen wij onze klanten hiermee in staat invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onze medewerkers van MTB komen het beste tot hun recht in een reguliere ondernemingsomgeving, waarin we hun capaciteiten aanspreken en de ruimte en ondersteuning bieden om hun talenten werkend verder te ontwikkelen. MTB bereikt haar doelen door met klanten, partners en overige belanghebbenden samen te werken op transparante en pro-actieve wijze.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
Directie en management hebben de overtuiging dat mensen met een arbeidsbeperking op een waardevolle wijze mee moeten kunnen doen. Werk is voor de meeste mensen behalve een middel om in levensonderhoud te voorzien ook een manier om ambities en waarden te verwezenlijken. Maar dat kan alleen als werk waarde vertegenwoordigt. Vanuit deze overtuiging zijn strategische doelstellingen gedefinieerd, namelijk een verbeterd rendement, groei, een hoge klanttevredenheid en een hoge medewerkerbetrokkenheid.

Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat willen we onder andere bereiken door onze omzet te laten groeien, ondanks het lage prijsniveau in een aantal markten waarin we opereren, en een verdere verbetering van de productiviteit van onze medewerkers. MTB wil de werkorganisatie verbeteren middels automatisering, mechanisering en robotisering en door een flexibele en ondernemende instelling van alle medewerkers onder het motto: ‘al werkende leren jezelf te ontwikkelen’.

MTB realiseert zich terdege dat sterke business- en ketenpartners hierin van essentieel belang zijn. Ook de goede verbinding met haar aandeelhouders is cruciaal. Zij hebben werk dat geschikt is voor de doelgroepen. Zij hebben ook de mogelijkheid om de brede doelgroepen van de Participatiewet een ontwikkeltraject bij MTB aan te bieden.

FINANCIËLE RESULTATEN
MTB heeft in 2017 een negatief operationeel resultaat behaald van -/- € 0,236 miljoen. Het resultaat ligt daarmee ruim binnen het begrote verlies van -/- € 2,622 miljoen. Dit negatieve resultaat is volledig gedekt door de aandeelhoudende gemeenten. Het resultaat is positief beïnvloed door de boekwinst op de verkoop bedrijfsgebouw Watermolen 11 en de vrijval in de voorziening groot onderhoud, vrijval in de voorziening uitgestelde beloningen en het lage inkomens voordeel. Het resultaat is negatief beïnvloed door het opnemen van een verplichting uit hoofde van overuren en spaarverlof. De verschillende voor-en nadelen hebben een incidenteel karakter, behoudens het voordeel uit het Lage Inkomens Voordeel. Dit kent een structureel karakter. De omvang is evenwel afhankelijk van de ontwikkeling van een aantal onderliggende parameters. De verschillende voordelen geven geen aanleiding de verwachte toekomstige financiële resultaten van MTB positief bij te stellen.

ONTWIKKELINGEN STRATEGISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN
Ook in 2017 blijkt wederom dat de joint ventures waarin MTB participeert succesvol zijn geweest. Naast profijtelijkheid is voor MTB ook de sociale kant belangrijk. Alle deelnemingen hebben positief bijgedragen aan het resultaat in 2017. Afgelopen jaar werkten gemiddeld 78 FTE bij de joint ventures. De medewerkerbetrokkenheid was goed en het ziekteverzuim relatief laag. Indicatoren die aangeven dat onze gedetacheerde medewerkers goed op hun plaats zijn bij deze ondernemingen.

Businesspost Zuid-Limburg BV heeft begin 2017 samen met Businesspost Midden Limburg BV een gezamenlijk postsorteercentrum in Sittard betrokken. Deze centralisatie en verdere samenwerking heeft bijgedragen tot verdere professionalisering en efficiency verbetering. De samenwerking met Businesspost Midden Limburg BV is goed. Plannen voor verdere samenwerking van de businesspost activiteiten met Businesspost Midden Limburg en Noord Limburg zijn uitgewerkt en zullen in 2018 voor verdere besluitvorming worden geagendeerd. Daarnaast heeft Businesspost Zuid Limburg BV een substantiële commerciële groei gerealiseerd in 2017.

De werkmogelijkheden en groeikansen voor mensen met een arbeidsbeperking binnen de joint ventures blijven goed. MTB kan echter steeds moelijker voorzien in de vervangingsvraag voor personeel bij haar deelnemingen. Dit omdat de instroom is gestopt.

In 2017 is een nieuwe deelneming Technolink BV opgericht. Technolink voorziet in de assemblage van glasvezel kabels en andere aanverwante producten. Technolink is gevestigd in het pand Watermolen 1 De onderneming is in november haar productieactiviteiten gestart en er werken momenteel 6 Wsw- medewerkers. In 2018 zal de verkoop en marketing geïntensiveerd worden. Er is een groeiende vraag naar kwalitatief goede glasvezelkabels. Technolink introduceert in de markt een premium kabel. Kwaliteit is het onderscheidende kenmerk in deze markt die zeer snel groeit. Het assemblage werk is zeer geschikt voor onze medewerkers. Technolink is nu tevens een pilotproject voor Voordeel & Vervolg. Hierin worden werken-leertrajecten aangeboden aan met name jongeren die hiermee een startkwalificatie voor techniek & logistiek kunnen behalen.

OMZET
De netto omzet is gedaald en bedraagt nu € 16,2 miljoen ten opzichte van € 17,6 miljoen in 2016. De omzetdaling is grotendeels een gevolg van het niet meer consolideren van Podium24 BV in 2017 als gevolg van de verkoop ultimo 2016. Het effect op de omzet is € 1,5 mln. Daarnaast daalt de omzet van groepsdetacheringen als gevolg van afnemende bezetting. De omzet bij Business Post neemt sterk toe ten opzichte van 2016. De overheidssubsidie is gedaald met € 217,- per Wsw-arbeidsjaar. De toegevoegde waarde per FTE WSW (in dienst van MTB) is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven aan 2016 en bedraagt € 12.492. Hierbij dient opgemerkt te worden dat MTB historisch gezien hoge loonkosten Wsw kent.

BEDRIJFSKOSTEN
Kostenbeheersing is bij MTB een nooit aflatend onderwerp van aandacht. De kosten voor grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk zijn gestegen, met name bij Business Post.

De loonkosten van de Wsw-medewerkers zijn gedaald als gevolg van een afnemende bezetting.

De kosten van het reguliere personee zijn in 2017 gedaald met € 0,466 miljoen naar € 6,06 miljoen.

In 2017 zijn de overige bedrijfskosten gedaald met ruim € 0,350 miljoen naar € 2,839 miljoen.

EIGEN VERMOGEN
Het garantievermogen bedraagt per 31 december 2017 € 3,196 miljoen. Gelet op de afloop van de lening van de gemeente Maastricht in 2018 is er met de gemeente Maastricht onder dezelfde voorwaarden en met een gelijk leningsbedrag een nieuwe lening overeengekomen.

INVESTERINGEN
Ten gevolge van het gevoerde strategische beleid kent MTB normaliter een laag investeringsniveau. In het verslagjaar hebben er gerichte investeringen plaatsgevonden. Ten gevolge van de afname van het aantal medewerkers en ten behoeve van een verbetering van onze marge verwachten wij in de toekomst een toename van de investeringen, met name ten gevolge van mechanisering.

RISICOMANAGEMENT EN INTERNE BEHEERSING
Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van MTB om de risico’s binnen de onderneming te identificeren, te beheersen en te controleren.

MTB heeft net als andere ondernemingen te maken met diverse commerciële, operationele en financiële risico’s. Het beleid van MTB is erop gericht de negatieve gevolgen van onvoorziene omstandigheden uit de financiële risico’s te mitigeren. De risico’s zijn inherent aan de bedrijfsactiviteiten. De onderneming beperkt deze zo veel als mogelijk door een voortdurende overweging en analyse van deze risico’s, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. De Raad van Bestuur is dan ook van mening dat het risicobeheersings- en controlesysteem adequaat is opgezet en naar behoren functioneert.

In 2017 heeft een sessie met het brede management plaatsgevonden en heeft een evaluatie plaatsgevonden op de te onderkennen risico’s binnen de bedrijfsvoering van MTB. Uit deze evaluatie kwam naar voren dat risico’s beperkt zijn. Evenwel wordt het risicomanagement op basis van deze uitkomsten in 2018 op onderdelen verder uitgewerkt. Belangrijke aspecten blijven continue aandacht voor het thema risicomanagement alsmede rapportages over risico’s en beheersing ervan.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
MTB maakt in haar bedrijfsvoering slechts in beperkte mate gebruik van financiële instrumenten. Deze instrumenten betreffen handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financiële verplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. MTB maakt geen gebruik van zgn. afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

MTB handelt niet in financiële instrumenten. In het treasurybeleid heeft MTB procedures en gedragslijnen vastgelegd ten behoeve van het gebruik van financiële instrumenten.

KREDIETRISICO
Debiteurenrisico is het risico dat een debiteur een vordering niet zal voldoen. De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor 21,4 % geconcentreerd bij de deelnemende gemeenten. MTB ziet hierin geen groot risico. Ten aanzien van de overige debiteuren past MTB de volgende maatregelen toe om het debiteurenrisico te beperken: een actief incassobeleid, het gebruik van kredietlimieten en de inzet van incassobureaus en gedifferentieerde incassomethoden.

VALUTARISICO
Vreemde valutarisico is het risico dat wordt gelopen bij waardeveranderingen in financiële instrumenten of een transactierisico als gevolg van inkopen of verkopen in andere valuta’s dan de Euro. MTB loopt geen significante valutarisico’s gezien het feit dat alle transacties in Euro’s worden afgewikkeld. MTB heeft tevens geen translatierisico.

PRIJSRISICO
Het marktprijsrisico op inkopen wordt, indien mogelijk, met inachtneming van de geldende aanbestedingsregels, beperkt door langdurige contracten. MTB gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten. Marktprijsrisico’s worden indien mogelijk en economisch gerechtvaardigd, gemitigeerd.

NIET VERWERKTE RISICO’S
In de jaarrekening is een tweetal risico’s niet verwerkt omdat de omstandigheden niet concreet genoeg zijn om er een voorziening voor te vormen dan wel onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen te vermelden. MTB heeft een dispuut met een medewerker waarvan nog niet vaststaat hoe dit gaat eindigen en of er financiële consequenties voor MTB aan vastzitten.

Het tweede risico betreft mogelijke onjuiste toepassing van de Wet Vermindering Afdracht in het kader van een opleiding voor gedetacheerde medewerkers bij een deelneming van MTB. Vanuit de deelneming worden gesprekken gevoerd met de Belastingdienst. Afwikkeling van deze kwestie kan nog enige tijd duren. Pas dan zal duidelijk worden wat de financiële gevolgen voor MTB zijn.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
MTB ontwikkelt methodieken en instrumentarium op het terrein van arbeidsontwikkeling, dit vanuit haar strategie. Tevens levert MTB een bijdrage aan de verbetering van het instrumentarium van derden dat MTB binnen haar bedrijfsvoering gebruikt.

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR
MTB conformeert zich sinds 2014 aan de geldende norm voor bestuurdersbezoldiging inzake de WNT en de daarmee toepasselijke overgangsregelingen alhoewel MTB strikt genomen niet onderworpen is aan deze wet. Dit geldt tevens voor de vergoeding aan de Raad van Commissarissen. Met de Bestuurder is een afbouwregeling overeengekomen die past binnen het overgangsrecht, zodat de beloning uiteindelijk past binnen de normen van de WNT.

SOCIAAL
De gemiddelde realisatie van de WSW-bezetting over geheel 2017 bedroeg 955 arbeidsjaren (AJ) (2016: 1.010 AJ). In Begeleid Werken heeft MTB gemiddeld 55 AJ (2016: 52 AJ) geplaatst.

Daarnaast zijn 40 personen via leer-werk projecten van onder andere de Sociale Diensten, UWV, jongeren@work en vanuit garantiebanen aan de slag gegaan bij MTB. Zij hebben gedurende de periode dat zij bij MTB geplaatst zijn, arbeidsritme en vakvaardigheden opgedaan. 239 Personen zijn in het traject van het Transferium Werk en Bijstand (arbeidsdiagnostiek) geplaatst binnen de infrastructuur van MTB. Uiteindelijk zijn hiervan 46 personen aansluitend of vanuit dit traject uitgestroomd naar regulier werk. 161 FTE zijn vanuit Wozl / WSP Parkstad gedetacheerd. Het betreft hier groepsdetacheringen naar Businesspost Zuid-Limburg en Bouw & Onderhoud.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN VERZUIM
MTB vindt de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers een groot goed. MTB spant zich ervoor in dat haar medewerkers op de juiste plek worden ingezet en zich daar verder kunnen ontwikkelen. Vanzelfsprekend binnen een passende, veilige werkomgeving. Onder eigen regie wordt veel aandacht besteed aan de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers. Het ziekteverzuim bedroeg in 2017 14,3% een stijging ten opzichte van 2016 met 1,5%, mede als gevolg van langdurig verzuim en een stijging van de gemiddelde leeftijd van het personeel. In 2017 zijn een drietal afdeling-overstijgende projectgroepen gestart die ten aanzien van de beheersing van het verzuim met voorstellen zullen komen. Tevens zijn wij in samenwerking met de universiteit een onderzoek gestart inzake gezondheid van onze doelgroep. De voorzitter Raad van Bestuur heeft in 2017 gedurende een aantal dagen, samen met de KAM-medewerker, de binnen- en buitenwerkzaamheden beoordeeld op veiligheidsaspecten. De uitkomsten hiervan waren bevredigend.

MEDEZEGGENSCHAP
Een kritisch opbouwende blik van de ondernemingsraad is voor ieder bedrijf ontzettend belangrijk. Onze ondernemingsraad is betrokken bij de medewerkers van MTB. Mede door de gekozen invulling van haar rol, kritisch en opbouwend, is de OR een gewaardeerd klankbord van de bestuurder. De verdere uitrol van de strategie 2016- 2020 Werk van waarde stond centraal in 2017. De ondernemingsraad vervult hierbij een belangrijke signaalfunctie en ook in 2017 is zij met belangrijke voorstellen en initiatieven gekomen waaronder de logistiek werkprocessen. Daarnaast heeft zij geadviseerd over onze nieuwe deelneming Technolink BV en heeft zij zich op de diverse thema’s van de strategie goed laten informeren.

In dit jaar heeft de ondernemingsraad een nieuwe werknemerscommissaris voorgedragen. Mevrouw Lucienne van der Werff is als commissaris per 1 augustus 2017 toegetreden tot de Raad van Commissarissen en is met haar werkzaamheden gestart.

WET BESTUUR EN TOEZICHT
Op 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht in werking getreden. Deze wet introduceert onder meerbepalingen op het gebied van evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in de leiding van bedrijven. De wet bepaalt dat van een evenwichtige participatie sprake is als tenminste 30 procent van de zetels in de Raad van Bestuur en in de Raad van Commissarissen wordt bezet door mannen en tenminste 30 procent door vrouwen en dat vennootschappen ernaar dienen te streven om tot deze evenwichtige participatie te komen.

Zowel in de Raad van Commissarissen als in de Raad van Bestuur (eenhoofdig) wordt het wettelijk streef aantal nog niet bereikt. Bij vacatures in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zal hieraan bijzondere aandacht worden besteed en zullen stappen in de beoogde richting worden gezet. In 2017 is een vrouwelijke kandidaat toegetreden tot de Raad van Commissarissen op voordracht van de ondernemingsraad.

WOORD VAN DANK
Ik ben onze aandeelhouders zeer dankbaar voor hun steun en het vertrouwen het afgelopen jaar. Deze dankbaarheid strekt zich ook uit tot onze andere belangrijke stakeholders, onze medewerkers voor hun werk en inzet, onze leveranciers en partners, en vooral ook onze klanten voor hun vertrouwen en ondersteuning.

TOEKOMST
De economische groei wordt breed gedragen. De export, de investeringen en de consumptie dragen alle bij aan de versnelling van de economische groei. Door de aanhoudende groei van de export en de consumentenbestedingen is er in de meeste branches meer vraag naar goederen en diensten, waardoor de groeiende vraag van bedrijven naar arbeid zal toenemen. De werkgelegenheid is al sterk toegenomen en de vraag zal in deze economisch gunstige beeld nog verder gaan toenemen. Niet alle bedrijven zullen het groeipotentieel echter kunnen realiseren. Zij zien een tekort aan arbeidskrachten als potentiele belemmering voor groei. Groei in personeel en werkgelegenheid zijn voor deze bedrijven prioriteit. Dit is een grote kans om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op duurzaam werk of participatie. Mede gelet op de door Maastricht en de Heuvellandgemeenten ingezette ketensamenwerking zien wij voor de leerwerk functie van MTB goede mogelijkheden. Daartoe zal MTB in 2018 haar leerwerk functie verder professionaliseren en door ontwikkelen tot een leerwerkbedrijf.

Wij kijken dan ook vol vertrouwen naar het komende jaar 2018. Een periode waarin we de organisatie verder zullen veranderen en klaarstomen voor groei en onze ambities. Het neerzetten en goed positioneren van ons leerwerkbedrijf 2.0, het verder uitlijnen van onze commercie maar ook het bevorderen van een goede en plezierige werkomgeving waarin onze medewerkers zich prettig voelen, hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en fit en gezond blijven. Dit zijn punten die bijzondere aandacht hebben in 2018.

We hebben het afgelopen jaar al veel in gang gezet en dat zullen we in 2018 blijven doen, vanuit een duidelijke visie waar we vanaf nu over drie jaar willen staan als MTB. We zullen de organisatie volledig richten op de prioriteiten die we met elkaar en samen met onze aandeelhouders en stakeholders hebben vastgesteld.

Maastricht, 8 april 2018
mr. J. Verwijlen
voorzitter Raad van Bestuur

Verslag raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen kijkt terug op 2017 als een jaar waarin hard gewerkt is om het strategisch meerjaren plan verder te operationaliseren. De Raad is nauw betrokken bij de grote uitdagingen waar de MTB organisatie onder leiding van de Raad van Bestuur de komende jaren voor staat. De Raad heeft als toezichthoudend orgaan samen met de bestuurder te maken met een complexe stakeholderomgeving waarin belangen zorgvuldig moeten worden afgewogen en ieder orgaan zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De Raad van Commissarissen is van mening dat MTB over het jaar 2017 goede prestaties heeft weten te realiseren. Op een breed front is vooruitgang geboekt om de meerjaren strategie 2016 – 2020 te realiseren.

Verslag van de Raad van Commissarissen 2017

De Raad van Commissarissen kijkt terug op 2017 als een jaar waarin hard gewerkt is om het strategisch meerjaren plan verder te operationaliseren. De Raad is nauw betrokken bij de grote uitdagingen waar de MTB organisatie onder leiding van de Raad van Bestuur de komende jaren voor staat. De Raad heeft als toezichthoudend orgaan samen met de bestuurder te maken met een complexe stakeholderomgeving waarin belangen zorgvuldig moeten worden afgewogen en ieder orgaan zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De Raad van Commissarissen is van mening dat MTB over het jaar 2017 goede prestaties heeft weten te realiseren. Op een breed front is vooruitgang geboekt om de meerjaren strategie 2016 – 2020 te realiseren.

Wij zijn de bestuurder, haar management en alle medewerkers erkentelijk voor hun toewijding en grote inzet in het afgelopen jaar. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat met deze instelling van veerkracht en flexibiliteit, MTB een goede toekomst tegemoet zal gaan. We zijn ook onze aandeelhouders zeer erkentelijk voor het grote vertrouwen en de goede samenwerking in het afgelopen jaar.

ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Een belangrijk onderwerp in het verslagjaar was de voortgang en actualisering van de strategie ‘werk van waarde’ 2016 – 2020, waaraan in vrijwel alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen aandacht is besteed. Gedurende het verslagjaar is door de Raad van Bestuur aan de Raad gerapporteerd over de voortgang en actualisering van gehanteerde uitgangspunten en gemaakte keuzes. Ook zijn verdiepingsslagen gemaakt op een aantal specifieke onderwerpen, zoals onder meer de verdere professionalisering en positionering van de leer-werk functie van MTB, de voortgang en verdere uitwerking en realisering van de commerciële plannen, de ontwikkeling van het leidinggevend middenkader en de voor de uitvoering van de strategie vereiste capaciteiten van de medewerkers en de aanpak rondom het ziekteverzuim. Ook de instroomproblematiek van mensen vanuit de Participatiewet is regelmatig een onderwerp van gesprek geweest.

Verder werd gesproken over maatregelen om verdere kosten efficiëntie te bewerkstelligen. De nieuwe deelneming Technolink BV werd besproken en goedgekeurd. Tenslotte kwam het thema financiering kwam uitgebreid aan bod.

In augustus bezocht de Raad van Commissarissen de onderneming Lebenshilfe in Aken, een sociale werkvoorziening. Zij heeft zich uitvoerig laten bijpraten over de gang van zaken binnen deze organisatie, de sociale ontwikkelingen in Duitsland op dit moment en in de toekomst en de samenwerking tussen Lebenshilfe en MTB. Ook was de Raad op uitnodiging van Immens aanwezig in Genk waar het stadsbestuur de genodigden meenam in de grote uitdagingen waar de stad Genk de komende jaren voor staat (sluiting FORD fabrieken) en hoe zij deze uitdagingen (innovatieve werkgelegenheidsprojecten en industriële gebiedsontwikkeling) succesvol aanpakt.

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar volgens een vastgesteld schema viermaal regulier vergaderd met de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen nog tweemaal vergaderd met de Raad van Bestuur. Deze extra vergaderingen gingen onder meer over de nieuwe deelneming Technolink BV. In de genoemde reguliere vergaderingen is onder meer aandacht besteed aan een aantal vaste onderwerpen, zoals de begroting, de operationele en financiële gang van zaken, kostenbeheersing, de uitvoering van de strategie, de verhouding met aandeelhouders en risicobeheersing.

Bij de vergadering waar de jaarcijfers op de agenda stonden, was ook de externe accountant aanwezig. In de themavergadering met de ondernemingsraad is onder andere de relatie tussen de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad besproken. De Raad van Commissarissen heeft geconstateerd dat er sprake is van een goede relatie tussen de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad. De Raad is verder zeer te spreken over de wijze waarop de ondernemingsraad aansluit op actuele organisatievraagstukken en haar vroegtijdige betrokkenheid bij belangrijke ontwikkelingen.

De Raad van Commissarissen heeft in het verslagjaar volgens het vastgestelde schema eenmaal regulier vergaderd buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In deze vergadering heeft de Raad zijn eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Bestuur geëvalueerd en beoordeeld.

STRATEGIE
In het verslagjaar is de Raad van Commissarissen regelmatig geïnformeerd over de uitwerking van de realisering van de meer jaren strategie. Gesproken is onder meer over de businesspropositie van MTB en de positionering en verdere professionalisering van de leerwerkfunctie MTB. Deze dragen bij aan een verdere vergroting van MTB’s herkenbaarheid en toegevoegde waarde naar klanten en haar aandeelhouders en worden door hen als positief gepercipieerd. Verder heeft de Raad van Commissarissen tweemaal samen met de Raad van Bestuur en haar management gesproken. In deze vergaderingen zijn managementthema’s aan de orde geweest waaronder de aansturing van MTB, de ontwikkeling van het middenmanagement, de aanpak rondom ziekteverzuim en de commerciële prestaties en vorderingen op dit thema. Allen thema’s als onderdeel van het streven naar een meer slagkrachtige en efficiënte organisatie, waarbij steeds wordt gezocht naar het evenwicht tussen de kwaliteiten van de medewerkers in het mensontwikkelingsbedrijf MTB en de behoeften van klanten die steeds hogere en meer eisen stellen aan leveringen, kwaliteit en complexiteit van producten en diensten, waarvoor zij ook bereid zijn een prijs te betalen. Alleen laagrenderende en eenvoudige activiteiten, waar in de markt de prijsconcurrentie bijzonder groot is, leiden op de korte en lange termijn tot grotere exploitatieverliezen. Onderscheiden in kwaliteit vanuit de mensontwikkeling, biedt juist MTB als Leerwerk bedrijf een unieke positie in de markt.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
De heer Piet Schmitz heeft per 1 augustus het einde van zijn laatst toegestane zittingstermijn bereikt. Hij was 10 jaar commissaris van MTB en lid van de Audit Commissie. De Raad is de heer Schmitz veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet binnen de Raad. De heer Schmitz was op voordracht van de ondernemingsraad benoemd. Mevrouw Lucienne van der Werff is op voordracht van de ondernemingsraad als nieuwe commissaris benoemd door de aandeelhouders. De samenstelling van de raad van Commissarissen is in overeenstemming met de opgestelde profielschets.

Commissies van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft drie commissies binnen zijn gelederen: een auditcommissie, een commissie voor remuneratie en een social commissie. De functie van deze commissies is het voorbereiden van de discussie en besluitvorming in de Raad van Commissarissen over bepaalde onderwerpen. De organisatie, werkwijze, taken en verantwoordelijk­ heden van de commissies zijn vastgelegd in een reglement.

AUDITCOMMISSIE
De auditcommissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij het toezicht op de Raad van Bestuur over, onder meer, de (effectiviteit van de) opzet en werking van de interne risicobeheersings­ en controlesystemen, het financiële verslagleggingsproces en de instelling en handhaving van de bijbehorende interne procedures, de financiering van de vennootschap en de relatie met de externe accountant.

De auditcommissie bestaat uit drie leden, van wie ten minste één lid de nodige deskundigheid heeft op het gebied van financiële verslaglegging en/of controle van financiële overzichten. In 2017 bestond de auditcommissie uit Sjaak van der Zanden (voorzitter), Piet Schmitz (tot 1.08.2017) en Ger Wagemans.

De auditcommissie heeft in het verslagjaar viermaal regulier vergaderd. Alle reguliere vergaderingen werden bijgewoond door de Raad van Bestuur, en de manager Financiën & Faciliteiten. Daarnaast was bij een vergadering van de auditcommissie de externe accountant aanwezig. Gedurende het jaar besprak de voorzitter van de commissie actuele kwesties met de Raad van Bestuur en manager Financiën & Faciliteiten.

De voorzitter van de auditcommissie deed in de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen volgend op een vergadering van de auditcommissie mondeling verslag van de vergadering. Daarnaast is het verslag van de vergaderingen van de auditcommissie steeds toegezonden aan alle leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Gespreksonderwerpen van de auditcommissie waren onder meer de kwartaalcijfers, begrotingscijfers, de jaarcijfers en de effectiviteit van de opzet en werking van de interne risicobeheersings­ en controle­ systemen. Verder is het functioneren van de externe accountant besproken, evenals opmerkingen van de externe accountant. In het verslagjaar is onderwerp van gesprek geweest de onderhandse aanbesteding van en uiteindelijke selectie van een nieuwe externe accountant.

REMUNERATIE-COMMISSIE
De Remuneratie-commissie bereidt voor de Raad van Commissarissen onderwerpen voor over, onder meer, beloning en arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur. De Remuneratie­commissie ondersteunt de Raad van Bestuur ten aanzien van onder meer het beleid van de Raad van Bestuur over selectiecriteria en benoemings­ procedures voor het hoger management.

De Remuneratie­commissie bestaat uit twee leden. In 2017 bestond de commissie uit Theo Thuis (voorzitter) en Ger Wagemans.

De Remuneratie­commissie heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd. Vergaderingen werden bijgewoond door de bestuurder. De voorzitter van de Remuneratie­commissie deed steeds in de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen volgend op een vergadering van de remuneratie­commissie mondeling verslag van de vergadering. Daarnaast is het verslag van de vergaderingen van de remuneratie­commissie steeds toegezonden aan alle leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Gespreksonderwerpen van de remuneratie-commissie waren dit jaar onder meer de bezoldigingscriteria conform de WNT en de pensioenregeling voor de Raad van Bestuur. Ook heeft de remuneratie­commissie de opvolgingsprocedure inzake de te benoemen werknemer-commissaris geïnitieerd.

SOCIAL-COMMISSIE
De Social­commissie bereidt voor de Raad van Commissarissen onderwerpen voor over, onder meer, actuele HR­gerelateerde onderwerpen die binnen de vennootschap spelen. De Social­commissie ondersteunt de Raad van Commissarissen bij het toezicht op de Raad van Bestuur.

De Social­commissie bestaat uit twee leden. In 2017 bestond de commissie uit Henk Walravens (voorzitter) en Theo Thuis.

De Social­commissie heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd. Vergaderingen werden bijgewoond door de Raad van Bestuur en de manager HR. De voorzitter van de Social­commissie deed steeds in de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen volgend op een vergadering van de Social­commissie mondeling verslag van de vergadering. Daarnaast is het verslag van de vergaderingen van de Social­commissie steeds toegezonden aan alle leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Gespreksonderwerpen van de Social­commissie waren dit jaar onder meer de aanpak van het ziekteverzuim, de medewerkerbetrokkenheid, het management development van het midden kader in het bijzonder, de ARBO en veiligheidsrapportages en andere HR-gerelateerde thema’s.

Financiën

Activa 2017 2016
Vaste activa € 5.562.000 € 5.652.000
Vlottende activa
– voorraden € 79.000 € 40.000
– debiteuren € 2.744.000 € 2.783.000
– vorderingen op aandeelhouders € 2.959.000 € 1.958.00
– vorderingen op maatschappijen € 66.000 € 5.000
– belastingen en premies sociale verzekeringen € 387.000 € 104.000
– overige vorderingen en overlopende activa € 1.750.000 € 745.000
– liquide middelen € 1.484.000 € 1.959.000
TOTAAL € 15.031.000 € 13.246.000
Passiva 2017 2016
Groepsvermogen € -/- 8.904.000 € -/- 8.904.000
Achtergestelde leningen vanuit aandeelhouders € 12.100.000 € 12.100.000
Garantievermogen € 3.196.000 € 3.196.000
Voorzieningen € 1.986.000 € 3.408.000
Overige langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden:
– schulden aan kredietinstellingen € 1.490.000 € 155.000
– crediteuren € 1.079.000 € 1.228.000
– schulden aan aandeelhouders € 2.411.000 € 509.000
– belastingen en sociale premies € 1.386.000 € 1.389.000
– overige schulden € 3.483.000 € 3.361.000
TOTAAL € 15.031.000 € 13.246.000
Verlies- en Winstrekening 2017 2016
Omzet € 16.208.000 € 17.611.000
Inkopen e.d. € 4.282.000 € 3.952.000
Toegevoegde waarde € 11.926.000 € 13.659.000
Gemeentelijke bijdrage WSW € 877.000 € 933.000
Overige opbrengsten € 1.560.000 € 1.860.000
Totaal opbrengsten € 14.363.000 € 16.452.000
Loonkosten WSW personeel € 29.226.000 € 30.880.000
Rijkssubsidie WSW € 25.301.000 € 26.484.000
Subsidiesaldo € -/- 3.925.000 € -/- 4.396.000
Overige kosten WSW personeel € 1.694.000 € 1.193.000
Loonkosten overige doelgroepen € – € 1.146.000
Loonkosten niet-WSW personeel € 6.063.000 € 6.528.000
Overige kosten € 3.228.000 € 3.611.000
Totaal kosten € 10.985.000 € 12.478.000
Bedrijfsresultaat € -/- 547.000 € -/- 422.000
Resultaat deelnemingen € 547.000 € 422.000
Groepsresultaat € 0 € 0
Menu